Hyrje -HTML, CSS

Ueb-dizajn Një prezantim në internet përbëhet nga tre pjesë:

  1. Domen në internet (adresa e faqes tuaj);
  2. Hosting - server (vendndodhja fizike ku ndodhet);
  3. Përmbajtja e ueb sajtit (tekste, imazhe, muzikë, sekuenca video ... etj)
.

Në mënyrë që informacioni të publikohet, duhet të ketë një program të përshtatshëm në server. Transferimi i të dhënave ndërmjet serverit dhe klientit kryhet përmes rrjetit TCP / IP (Transmision Control Protolcol / Internet Protocol) që përdorin protokollin HTTP

Çfarë është HTML?

HTML5 HTML (HyperText Markup Language) është një gjuhë shumë e lehtë që shërben për të shfaqur faqen e internetit. Standardi për dokument interneti HTML dokument ==ueb faqe Ekzekutohet dhe shfaqet përmes lexuesit Ueb(ang.browser)

Faqet e HTML kanë ekstenzion .html ose .htm, dhe janë të vendosura në një direktorium të veçantë të serverit të lidhur në internet, gjë që i bën ata të qasshëm për ju. Me ndihmën e gjuhës HTML gjenerohet dokumenteti i tipit hypertext.

CSS

CSS CSS 1 u miratua në vitin 1996. Sot është aktualisht CSS 2.1 që është miratuar në vitin 2011. Janë miratuar disa module standarde CSS 3, dhe ato prezantojnë funksione shtesë në lidhje me standardin aktual CSS 2.1. Gjithashtu punohet në modulet CSS 4

Elementi CSS përbëhet nga (Figura. Anatomia e elementit CSS):

www.000webhost.com